Definitieve UPO-modellen 2023 online

De minister van SZW heeft de modellen voor het UPO 2023 goedgekeurd. De goedkeuring leidt tot een aanpassing in het eerder gepubliceerde concept voor de UPO-modellen voor 2023. De definitieve UPO-modellen 2023 en de bijbehorende handleiding zijn nu gepubliceerd.

Wijziging ten opzichte van de conceptmodellen voor het UPO 2023
Op advies van het ministerie van SZW hebben het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie in het definitieve model twee aanpassingen gedaan ten opzichte van de eerder gepubliceerde conceptmodellen:

  1. Een tekst over de zogenoemde eerbiedigende werking, die aan het UPO 2023 was toegevoegd ten opzichte van UPO 2022, is weer verwijderd. De aanname van de pensioenkoepels was dat deze nieuwe tekst zou voortvloeien uit artikel 220e lid 2 Pw nadat de Wet toekomst pensioenen zou ingaan. In overleg met het ministerie is deze tekst uiteindelijk alsnog achterwege gelaten.
  2. Een aanpassing in de algemene disclaimer is iets aangescherpt, om nog duidelijker te maken dat geen rekening is gehouden met wijzigingen in de pensioenregelingen in 2023 of later.

Wijzigingen ten opzichte van UPO 2022
Het definitieve UPO 2023 bevat hiermee de volgende aanpassingen ten opzichte van het UPO 2022:

  • Onder het kopje ‘Meer weten’ is een nieuwe tekst en icoon opgenomen die voortvloeien uit de SFDR. Pensioenuitvoerders moeten die gebruiken voor informatie over duurzaam beleggingsbeleid.
  • Er is een tekst opgenomen die pensioenuitvoerders kunnen gebruiken als sprake is van een inhaalindexatie.
  • De tekst van de algemene disclaimer is aangepast om duidelijk te maken dat in het UPO geen rekening is gehouden met eventuele toekomstige wijzigingen in de pensioenregeling in verband met de Wtp.

Amendement bij Wet toekomst pensioenen
De verwachte ingangsdatum van de Wet toekomst pensioenen is 1 juli 2023. De eerdere verwachting was dat het Uniform pensioenoverzicht tot 1 juli 2023 verplicht zou zijn en dat daarna het verplichte gebruik van de UPO-modellen zou vervallen. Dit was opgenomen in het voorstel voor de Wet toekomst pensioenen. Door aanname van een amendement van de Kamerleden Nijboer en Maatoug is het onzeker geworden of het UPO na ingang van de Wtp vormvrij kan worden. De pensioenkoepels onderzoeken de komende periode wat het amendement betekent voor de UPO-verplichtingen.

Recente updates

Archief