UPO-modellen 2021 officieel vastgesteld

Minister Koolmees van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 26 november 2020 de modellen voor het UPO 2021 officieel vastgesteld. De minister heeft de modellen voor het UPO 2021 vastgesteld na advies van AFM te hebben gevraagd.

De Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars publiceerden de concepten voor de modellen en handleiding voor het UPO 2021 begin juli 2020 al op deze website. De pensioenkoepels doen dit om pensioenuitvoerders de tijd te geven de modellen te implementeren.

Twee kleine wijzigingen
Het UPO 2021 bevat twee (kleine) aanpassingen ten opzichte van het UPO 2020. Allereerst is er een nieuw icoon ontwikkeld dat pensioenuitvoerders van een netto pensioenregeling moeten gebruiken voor de fiscale jaarruimte bij het netto pensioen. Dit icoon is ontwikkeld om te voorkomen dat deelnemers de fiscale jaarruimte bij het netto pensioen verwarren met de factor A. De tweede aanpassing is dat in de handleiding bij het UPO 2021 het advies is opgenomen om de bedragen bij de navigatiemetafoor af te ronden op hele euro’s.

Evaluatie Wet pensioencommunicatie
In 2019 evalueerde het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de communicatieverplichtingen in de Pensioenwet. Op basis daarvan trok minister Koolmees enkele conclusies die hij aan de Tweede Kamer zond met daarbij enkele beleidsvoornemens om te zorgen voor meer effectieve informatie voor deelnemers. Een van die voornemens is om de wettelijke verplichting tot het gebruik van het format van het UPO af te schaffen. Het ministerie van SZW publiceert naar verwachting voor het kerstreces een wetsvoorstel ter internetconsultatie met onder meer de uitwerking van dit beleidsvoornemen. De Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars zullen op die internetconsultatie reageren. Het is afhankelijk van het verdere traject van de wetsvoorstellen wanneer nieuwe informatiebepalingen van kracht zullen zijn. In het licht van het voorgaande hebben de pensioenkoepels de wijzigingen voor het UPO 2021 in elk geval beperkt gehouden.

Hier vindt u de modellen en de handleiding voor het UPO 2021.

Recente updates

Archief