Concepten voor UPO-modellen 2021 gepubliceerd

Het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie hebben vandaag op deze website de concepten voor de UPO-modellen 2021 en de bijbehorende handleiding gepubliceerd. De modellen voor het UPO 2021 zijn nog niet officieel vastgesteld, maar de pensioenkoepels stellen de conceptmodellen alvast beschikbaar.

Twee kleine wijzigingen
Het concept-UPO 2021 bevat twee (kleine) aanpassingen ten opzichte van het UPO 2020. Allereerst is er een nieuw icoon ontwikkeld dat pensioenuitvoerders moeten gebruiken voor de fiscale jaarruimte bij het nettopensioen. Dit icoon is ontwikkeld om te voorkomen dat deelnemers de fiscale jaarruimte bij het nettopensioen verwarren met de factor A. De tweede aanpassing is dat in de handleiding bij het UPO 2021 het advies is opgenomen om de bedragen bij de navigatiemetafoor af te ronden op hele euro’s.

Evaluatie Wet pensioencommunicatie
De pensioenkoepels sturen de concepten voor de modellen voor het UPO 2021 naar het ministerie van SZW en aan AFM. De minister van SZW stelt, na advies van AFM te hebben gevraagd, de UPO-modellen elk jaar officieel vast.
In 2019 evalueerde het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de communicatieverplichtingen in de Pensioenwet. Op basis daarvan deed minister Koolmees van SZW enkele conclusies die hij aan de Tweede Kamer zond met daarbij enkele beleidsvoornemens om te zorgen voor meer effectieve informatie voor deelnemers. Een van die voornemens is om de wettelijke verplichting tot het gebruik van het format van het UPO af te schaffen. Omdat op dit moment nog niet bekend is hoe het ministerie van SZW dit voornemen wil uitwerken en wanneer dat vervolgens van kracht zal zijn, hebben de pensioenkoepels wel al formats voor het UPO 2021 opgesteld. In het licht van het voorgaande hebben de pensioenkoepels de wijzigingen beperkt gehouden.

Recente updates

Archief