UPO handleiding en modellen 2024 definitief vastgesteld

De minister van SZW heeft de modellen voor het UPO 2024 goedgekeurd. Het besluit wordt in de staatscourant van 20 december 2023 gepubliceerd. De goedkeuring leidt tot een aanpassing in het eerder gepubliceerde concept voor de UPO-modellen voor 2024. De definitieve UPO-modellen 2024 en de bijbehorende handleiding zijn nu gepubliceerd.

Wijziging ten opzichte van de conceptmodellen voor het UPO 2024
Op advies van het ministerie van SZW hebben het Verbond van Verzekeraars en de Pensioenfederatie in het definitieve model een aanpassing gedaan ten opzichte van de eerder gepubliceerde conceptmodellen:

  1. Factor A: een verwijzing naar de website van de Belastingdienst voor het berekenen van de jaarruimte

Een ingevoerde wijziging over uitvoeringskosten bij uitkeringsovereenkomsten (model 1) werd geadviseerd door de AFM, maar is niet wettelijk verplicht en is daarom niet opgenomen in de handleiding en in het model.

Wijzigingen ten opzichte van UPO 2023
De volgende zaken zijn toegevoegd:

  • De eerbiedigende werking (overgangsrecht progressieve premie, artikel 220 e lid 2 PW)

Vanaf de ingangsdatum van de Wet Toekomst Pensioenen is het verplicht informatie over de eerbiedigende werking te verstrekken. Daarbij verstrekt de pensioenuitvoerder de deelnemer jaarlijks via het UPO en bij beëindiging van de deelneming informatie over het hanteren van een met de leeftijd oplopend premiepercentage en de mogelijke effecten bij beëindiging van de deelneming en het aangaan van een nieuwe pensioenovereenkomst.

  • Nabestaandenpensioen (art. 55 lid 4 sub f PW): uitloopdekking nabestaandenpensioen van 3 tot 6 maanden wanneer niet direct wordt aangevangen met deelnemen aan een nieuwe regeling.
  • Bevorderen dat verschafte informatie aanzet tot relevante actie (art. 48 PW)
  • Informatie op het periodiek pensioenoverzicht, artikel 5a en 5b van het Besluit
  • Voor premieovereenkomsten of premieregelingen betreft de opgave van de verworven pensioenaanspraken (op grond van artikel 38, lid 1a of artikel 49, lid 1a Pensioenwet) het voor pensioenuitkeringen aan te wenden vermogen of kapitaal.
  • De opgave van de reglementair te bereiken pensioenaanspraken (op grond van artikel 38 lid 1g en artikel 49 lid 1g) bevat een indicatie van het vermogen of kapitaal op pensioendatum en een indicatie van de hoogte van de periodieke uitkeringen op de pensioendatum.
  • Voor premieovereenkomsten of premieregelingen betreft de opgave van de opgebouwde pensioenaanspraken (op grond van artikel 40, lid1a of artikel 51, lid 1a) het voor pensioenuitkeringen aan te wenden vermogen of kapitaal en een indicatie van de hoogte van de periodieke uitkering op pensioendatum.
  • Informatie over de risicodelingsreserve of solidariteitsreserve (art. 5b BPU)

Recente updates

Archief